Bevezetés

A Safety Wash felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Az S WASH Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon (https://safetywash.hu/,  a továbbiakban: safetywash.hu) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (safetywash.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://safetywash.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek / Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, továbbá az elektronikus utat biztosító fél nem rögzíti a szerződést, az utóbb nem hozzáférhető.

Szolgáltatói adatok

A Szolgáltató neve: S WASH Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Váci út 41.
A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@safetywash.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-384692
Adószáma: 26762249-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +3670 671 67 67
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév:

Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B II. em. 206.
E-mail:  hello@sybell.hu
Telefonszám: +36 1 707 67 26

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzat 2020. január 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: céggel kapcsolatos változások, jogszabály-változás, üzleti érdek). Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között elektronikus úton kötött  szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének, feldolgozása, közzététele és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

 1. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelőlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.
 2. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.
 3. Felhasználó megrendelés során megadott e-mail címére a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az a fél számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató nem felel a visszaigazolási kötelezettség nem teljesítéséért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználóhelytelen e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 4. A szerződés akkor jön létre , amikor a Felhasználó az elektronikus megrendelőlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a Szolgáltatás megrendelését a Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolta, az pedig a Felhasználóhoz megérkezett Amennyiben mindez nem egyazon napon történik meg, úgy a szerződés létrejöttének napja a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának napja. A szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére. Felhasználó a levélben található „Rendelés kifizetése” gombra kattintva tudja a megrendelt szolgáltatás ellenértékét kiegyenlíteni. .
 5. Ezt követően a Szolgáltató aktiválja a Szolgáltatást és felveszi a kapcsolatot telefonon a Felhasználóval.
 6. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Felhasználó a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltató számára megfizette, amit követően a Szolgáltató a Szolgáltatást aktiváltja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hatálytalan szerződés alapján teljesítést követelni nem lehet.
 7. A szolgáltatások aktiválásához és ezzel a szerződés hatályba lépéséhez a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére a megrendelőlapon feltüntetett helyszínen és időpontban elérhető.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
 9. Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a Szolgáltatás megrendelésekor aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
 10. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplővel.
 11. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

Vásárlási fizetések kezelése

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Felelősségek

 1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99 %-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más Szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.
 2. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 3. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
 4. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
 5. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
 6. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a Felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 7. A Felhasználót kötbérfizetési kötelezettség terheli a megrendelt Szolgáltatás díjának erejéig, amennyiben a Szolgáltató munkatársai nem találják a Felhasználó gépkocsiját a Felhasználó által megadott helyen, vagy egyéb esetben, ha a Felhasználó bármely módon akadályozza a teljesítést.  A Szolgáltató ilyen esetben a Szolgáltatás díját nem fizeti vissza, azt kötbér jogcímén megtartja,
 8. Szolgáltató jogosult telefonon egyeztetni a Felhasználóval, ha valami probléma van a gépkocsival vagy a mosással.
 9. Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben ellopják a Felhasználó gépkocsiját.

A szolgáltatás díjai

 1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található, autó típusának megadása után az általános forgalmi adóval növelt bruttó összeg jelenik meg forintban kifejezve.
 2. A díjakat a Felhasználó kizárólag a Barion rendszerét használva, bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.
 3. A szolgáltatás teljesítése legkorábban a sikeres online bankkártyás fizetési visszajelzésekor kezdődik. A teljesítés a Felhasználóval történt egyeztetést követően 1 órán belül várható, vagy a Szolgáltató és Felhasználó által közösen megegyezett időpontban történik.
 4. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat tárgyév folyamán bármikor minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítást a honlapján közzéteszi. A szolgáltatások díja, a közzétételt követő megrendelésekre vonatkozik
 5. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki a befizetésekről.
 6. Felhasználó amennyiben nem minősül fogyasztónak a már kifizetett, megrendelt szolgáltatástól a teljesítés megkezdéséig nem állhat el, a teljesítés megkezdése után azt nem mondhatja fel.
 7. Amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, megilleti a szerződés megkötésétől számított 14 napig a felmondás joga.
 8. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó a teljesítés megkezdését a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató megtarthatja.
 9. A szolgáltatás teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Szolgáltatás megtagadása

 1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
 2. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.
 3. Amennyibe a kitöltött és visszaigazolt megrendelőlapon szereplő helyszínen és időpontban nem található és/vagy nem hozzáférhető a megadott autó, a Szolgáltató telefonhívással és/vagy SMS küldéssel ezt köteles jelezni. Jelzéstől számított 10 perc áll Felhasználó rendelkezésére, hogy orvosolja a problémát, ellenkező esetben a szolgáltatás elvégzettnek minősül és Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a már kifizetett szolgáltatás díját.

Panaszkezelés

 1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.
 3. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató arra 30 napon belül érdemben, írásban válaszol, azt a fogyasztó részére megküldi.
 4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 5. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 6. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a panasz benyújtójának lakó, illetve tartózkodási helyén illetékes járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
 7. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Név: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

  Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  Telefonszáma: (1)-269-0703
  Fax száma: (1)-269-0703
  Név: dr. Csanádi Károly
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 8. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 9. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.
 10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
 11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert a fogyasztó lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helyén területileg illetékes bírósághoz benyújtott keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  – az eljáró bíróságot;
  – a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  – az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  – azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  – a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Szerzői jogok

 1. Miután a https://safetywash.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://safetywash.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül, kivéve a szabad felhasználás eseteit.
 2. A https://safetywash.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 3. Tilos a https://safetywash.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://safetywash.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 4. A https://safetywash.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 50.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót teljesítés után nem illeti meg a felmondás joga.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://safetywash.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Egyéb rendelkezések

 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
 4. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
 6. Szolgáltató a weboldalán található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
 7. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
 8. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.