Adatvédelmi nyilatkozat

Alulírott ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy az S WASH Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 8229 Paloznak, Napsugár utca 10. cjsz: 19-09-521023 adószám 26762249-2-19 mint szolgáltató, a továbbiakban szolgáltató, az önkéntesen megadott adataimat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 201/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje az igénybe vett autó mosás, illetve takarítás szolgáltatás igénybevétele alatt.

A Szolgáltató neve: S WASH Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye és postai címe: 8229 Paloznak, Napsugár utca 10.
Nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: cjsz: 19-09-521023
Adószáma: 26762249-2-19
E-mail címe: kissarpad024@gmail.com
Honlapjának címe: swash.hu
Telefonos elérhetőség +3670 600 70 11
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 8229 Paloznak, Napsugár utca 10.
 +36706007011
 info@safetywash.hu
 Munkanapokon 10.00 – 16.00 óra között
Tárhely szolgáltató neve: MAXER Hosting Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

I. értelmező rendelkezések

I. A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Szolgáltató, mint adatkezelő, vállalja, hogy tevékenységével összefüggő adatkezelés jelen nyilatkozat rendelkezéseivel, hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, valamint az Európai Unió jogi aktusai rendelkezéseivel összhangban történik

A Szolgáltató biztosítja, hogy a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli.

A Szolgáltató a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, továbbá a gyűjtött adatok relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak.

A Szolgáltató különösen szem előtt tartja a személyes adatok pontos kezelését, korlátozott tárolhatóságát, továbbá azok integritását és bizalmas jellegét.

II. Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató a szolgáltatás személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap szerint célhoz kötötten használja fel. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) valamint b) pontja alapján kerül az adatkezelés jogalapja meghatározásra.

Az érintettek a hozzájárulást ezen dokumentum elfogadásával adják meg.

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a felek között kialakult egyező szándék rögzítésére szolgáló szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelés, valamint a vállaltak szerint a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Az ettől eltérő célú adatkezeléshez az ügyfél előzetes hozzájárulása szükséges.

IV. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat a Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső munkatársai, jogosultak megismerni. Azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, és csak jelen nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

V: Felhasználói jogok és azok érvényesíthetősége

A felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Szolgáltató fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Kelt: ……………………………, 202… …………… hó ……………napja

…………………………………

Ügyfél neve: nyomtatott betűvel

…………………………………

ügyfél aláírása